Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

«Αίτημα  έγκρισης εσπερίδας εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου, με θέμα: Η  εκπαίδευση για το περιβάλλον  και την αειφορία στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο,  την Τρίτη 8   Οκτωβρίου 2013»
Έχοντας υπόψη :
Ø  Την Υ.Α    Γ2/319ΦΕΚ 451/23-5-95 για ίδρυση και λειτουργία των Κ.Π.Ε.
Ø  Την Υ.Α Γ2/6773ΦΕΚ 987/7-11-97 για ίδρυση και λειτουργία του Κ.Π.Ε Ζακύνθου
Ø  Την Υ.Α    57905/Γ2/4-6-2002  περί ρύθμισης θεμάτων  στελέχωσης και λειτουργίας των Κ.Π.Ε και περί καθηκόντων των απασχολούμενων σε αυτά
Ø  Την επικαιροποίηση 11942/23-08-2010 Ε.Υ.Δ./ ΥΠ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. 
Ø  Την Υ.Α  12342/Γ7/03-09-2013 για την Καθιέρωση της ‘Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’
Ø  Τον προγραμματισμό του Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2013-2014 και στα πλαίσια των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του

Το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ –ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ. ) και εθνικών πόρων    προγραμματίζει, σε συνεργασία με τις  Διευθύνσεις Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης
Ν. Ζακύνθου, συνάντηση εργασίας  Εκπ/κών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου, Υπευθύνων καινοτόμων δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου και μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα:
         
          « Η  εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο »

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 8/10/2013, στη Ζάκυνθο και στην αίθουσα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου.
Σκοπός της εσπερίδας που πραγματοποιείται στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης’ είναι η ενημέρωση των Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Ζακύνθου σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιούνται στα ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  (ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου, ΚΠΕ Ιθάκης, ΚΠΕ Λευκάδας και ΚΠΕ Κερκύρας), των δράσεων τους που απευθύνονται σε μαθητές και ομάδες ενηλίκων, αλλά και η διερεύνηση των δυνατοτήτων διεύρυνσης των δράσεων αυτών στη νέα πραγματικότητα.
Είναι σκόπιμο να είναι ενήμεροι οι εκπαιδευτικοί για τη γενικότερη λειτουργία των  ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και για τις δυνατότητες που προσφέρονται στα πλαίσια των δράσεων δια βίου μάθησης για ενήλικες για εκπαίδευση εκπ/κών σχολείων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων κ.α.
Θα είναι χρήσιμη η ενημέρωση από τους Υπευθύνους καινοτόμων δράσεων των Δ/νσεων αλλά και του Συμβούλου Π/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου σχετικά με τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, το καθεστώς των επισκέψεων των σχολείων σε ΚΠΕ κ.α. 
Επίσης θα επιδιωχθεί να δοθεί χρόνος σε όλους τους συμμετέχοντες για προτάσεις σχετικές με την  κατά το δυνατό πληρέστερη και αρτιότερη συνεργασία Σχολείων-Υπευθύνων καινοτόμων Δράσεων- ΚΠΕ και την καλύτερη αξιοποίηση των ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων νήσων από τα σχολεία, ως εργαλείου, για την υλοποίηση των στόχων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Αριθμός συμμετεχόντων: 100 άτομα

Οργανωτική Επιτροπή

Αβούρη Πηνελόπη, Αν. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
Σεμιτέκος Δημήτρης, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γούναρη Ελένη, Υπεύθυνη καινοτόμων δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου

Πρόγραμμα εσπερίδας

Τρίτη 8  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

17.30 – 18.00 Προσέλευση παραλαβή φακέλων- Χαιρετισμοί

18.00-18.10  Χαιρετισμός και ενημέρωση επί διοικητικών θεμάτων σχετικά με τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων από τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης Κοπανά Ιωάννη

18.10-18.20  Χαιρετισμός και ενημέρωση επί διοικητικών θεμάτων σχετικά με τα προγράμματα καινοτόμων δράσεων από τον Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης  Κόκλα Διονύσιο

18.20-18.35  Χαιρετισμός και ενημέρωση επί  θεμάτων σχετικών  με την υλοποίηση προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων από το Σύμβουλο Π/θμιας  Εκπ/σης  Παπαγεωργίου Ιωάννη

18.35- 18.50 «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση». Ενημέρωση από την Υπεύθυνη καινοτόμων δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου Γούναρη Ελένη

18.50-19.05  Παρουσίαση δράσεων και λειτουργίας ΚΠΕ Λιθακιάς από την Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ Λιθακιάς Αβούρη Πηνελόπη

19.05-19.20  Διάλειμμα – καφές

19.20 - 19.40  «Τα προγράμματα του ΚΠΕ Ιθάκης»
Εισηγητές : Μολφέσης Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Ιθάκης
                      Μενεγή Σταματία, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Ιθάκης

19.40-20.00  «Τα προγράμματα του ΚΠΕ Λευκάδας»
Εισηγητές : Σταύρος Καλογερής, Υπεύθυνος ΚΠΕ Λευκάδος
                      Αγγελική Σούνδια, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λευκάδας

20.00- 20.20 «Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κέρκυρας και το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Αειφορική Τεχνολογία»
Εισηγητής: Βλάσσης Αλέξανδρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας

20.20-20.35 «Το μονοήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου Οικολογικό Αποτύπωμα»
Εισηγήτρια: Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                          Σεμιτέκος Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς

20.35 – 20.50 «Το μονοήμερο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο της Ζακύνθου»
Εισηγητές: Αβούρη Πηνελόπη, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου
                     Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς
                     Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λιθακιάς

20.50-21.30 Συζήτηση


Το Κ.Π.Ε Λιθακιάς Ζακύνθου θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Έργου/Υποέργου του ή τη Διαχειριστική  του Επιτροπή:

·        Τα έξοδα φακέλων, αναλώσιμων υλικών, κέτερινκ κ.λ.π.

Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των μελών των Π.Ο. των ΚΠΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (δύο άτομα από κάθε ΚΠΕ) θα καλυφθούν από τα οικεία Τεχνικά Δελτία Έργου/Υποέργου τους ή τη Διαχειριστική  τους Επιτροπή (Πίνακας 2).

Ακολουθούν πίνακες με τους  εισηγητές και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
                                                                   Εισηγητές Ν. Ζακύνθου
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Κόκλας Διονύσιος, Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου
2
Κοπανάς Ιωάννης, Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου
3
Παπαγεωργίου Ιωάννης, Σύμβουλος Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Ζακύνθου
4
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος  Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
5
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
6
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
7
Σεμιτέκος Δημήτριος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
8
Αβούρη Πηνελόπη, Αναπλ. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
9
Γούναρη Ελένη, Υπεύθυνη καινοτόμων δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 2
            Εισηγητές –Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
1    
Μολφέσης Δημήτριος, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Ιθάκης
2   
Μενεγή Σταματία, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Ιθάκης
3   
Σταύρος Καλογερής, Υπεύθυνος ΚΠΕ Λευκάδος
4   
Αγγελική Σούνδια, Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Λευκάδας
5   
Βλάσσης Αλέξανδρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κέρκυρας
6   
Βάρελη Σοφία Μέλος της Π. Ο. του ΚΠΕ Κέρκυρας


Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Κέτερινκ :350 ευρώ
Αναλώσιμα (φάκελοι συμμετεχόντων, στυλό κλπ): 50 ευρω

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την πραγματοποίηση της εσπερίδας

Η Αναπλ. Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε.


Αβούρη Πηνελόπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: